Vaše údaje sú v bezpečí - SmartEmailing.cz

Samospráva on-line

Komunikácia prostredníctvom internetu má celosvetový dosah, je nepretržitá, umožňuje rýchle doručenie informácie, spätnú väzbu, relatívne ľahkú prácu s informáciami a to aj s obsiahlymi. Poskytuje prijímateľovi možnosť voľby a náklady na komunikáciu sú relatívne nízke. Vo vzťahu k územným samosprávam je preto na mieste prehodnotenie jeho postavenia a váhy významu v aktuálne využívanom spektre komunikačných foriem.

Jedným z najdôležitejších krokov v procese tvorby komunikačnej stratégie mesta je voľba vhodných prostriedkov komunikácie, ako aj spätné vyhodnotenie ich efektivity. Prieskumy z rôznych dostupných zdrojov potvrdili všeobecnú tendenciu zvyšovania záujmu o efektívnu komunikáciu zo strany občanov mesta.

Najúčinnejším, najefektívnejším a najrýchlejším komunikačným nástrojom on-line marketingu je e-mail marketing. Ide o priamu formu priameho marketingu, ktorá sa opiera o internet a e-mail, a umožňuje mestám a obciam posielať informácie priamo verejnosti podľa typových skupín. E-mail marketing je proaktívny na rozdiel od marketingu založeného na webových stránkach. Tie predstavujú pasívnu formu prezentácie a reklamy.

Webová stránka tu síce je, ale návštevník na ňu musí prísť sám. E-mail marketing Vám umožní prísť za návštevníkom, je teda proaktívny. Základom úspechu e-mailových kampaní je kvalitná databáza e-mailových kontaktov podľa typových skupín, efektívny softvér a cielená stratégia. Výborným zdrojom na získavanie nových kontaktov sú webové registračné formuláre umiestnené na webe, ktoré slúžia na registráciu (pre odber Newslettera, organizovaní súťaži, oznamov, nariadení, vyhlášok, pozvánok, ankiet spokojnosti a pod.).

Efektívny e-mailový software slúži na správu databáz kontaktov, vytváranie kampaní v grafických šablónach a analýzu ich úspešnosti na základe otvorení a presmerovaní na stránku. Priame oslovenie verejnosti cestou tohto komunikačného kanála je vybudované na základe obojstranného vzťahu medzi občanom a samosprávou - vzťahový marketing. On-line marketing dnes prináša nekonečné možnosti, ktoré len čakajú na to, kým ich mestá a obce využijú.